تقویم آموزشی کلاس هاي گروهي

بهار 1
شروع ترم                     16/ 12/ 02 پایان ترم                       08/ 02/ 03
بهار 2 شروع ترم                    12/ 02/ 03 پایان ترم                        03/26/ 03
تابستان 1
شروع ترم                     04/02/ 03 پایان ترم                        05/08/ 03
تابستان 2
شروع ترم                      13/ 05/ 03 پایان ترم                     16/ 06/ 03
پاييز 1
شروع ترم                     24/ 06/ 03 پایان ترم                      07/24/ 03