تقویم آموزشی کلاس هاي گروهي

  1. خانه
  2. تقویم آموزشی کلاس هاي گروهي

تقویم آموزشی 6 ماه دوم 1400

پاييز 1شروع ترم                     31/ 06/ 00پایان ترم                       03/ 08/ 00
پاييز 2شروع ترم                    08/ 08/ 00پایان ترم                        09/08/ 00
زمستان 1شروع ترم                     09/13/ 00پایان ترم                        10/13/ 00
زمستان 2
شروع ترم                      18/ 10/ 00پایان ترم                     18/ 11/ 00
زمستان 3
شروع ترم                     23/ 11/ 00پایان ترم                      12/23/ 00
فهرست