تقویم آموزشی کلاس هاي گروهي

  1. خانه
  2. تقویم آموزشی کلاس هاي گروهي

تقویم آموزشی 6 ماه اول 1402

بهار 1شروع ترم                     14/ 01/ 02پایان ترم                       18/ 02/ 02
بهار 2شروع ترم                    20/ 02/ 02پایان ترم                        04/03/ 02
تابستان 1شروع ترم                     04/10/ 02پایان ترم                        05/09/ 02
تابستان 2
شروع ترم                      14/ 05/ 02پایان ترم                     13/ 06/ 02
پاييز 1
شروع ترم                     27/ 06/ 02پایان ترم                      07/26/ 02
فهرست