تقویم آموزشی کلاس هاي گروهي

  1. خانه
  2. تقویم آموزشی کلاس هاي گروهي

تقویم آموزشی 6ماه اول 1401

بهار 1شروع ترم                     15/ 01/ 01پایان ترم                       19/ 02/ 01
بهار 2شروع ترم                    24/ 02/ 01پایان ترم                        04/08/ 01
تابستان 1شروع ترم                     04/11/ 01پایان ترم                        05/12/ 01
تابستان 2
شروع ترم                      22/ 05/ 01پایان ترم                     21/ 06/ 01
پاييز 1
شروع ترم                     0/ 0/ 00پایان ترم                      0/0/ 00
فهرست