تقویم آموزشی کلاس هاي گروهي

  1. خانه
  2. تقویم آموزشی کلاس هاي گروهي

تقویم آموزشی 6 ماه اول 1400

بهار 1شروع ترم                     20/ 12/ 99پایان ترم                       06/ 02/ 00
بهار 2شروع ترم                    11/ 02/ 00پایان ترم                        03/10/ 00
بهار 3شروع ترم                     03/17/ 00پایان ترم                        04/16/ 00
تابستان 1شروع ترم                      19/ 04/ 00پایان ترم                     20/ 05/ 00
تابستان 2شروع ترم                     30/ 05/ 00پایان ترم                      06/31/ 00
فهرست