تقویم آموزشی کلاس هاي گروهي

  1. خانه
  2. تقویم آموزشی کلاس هاي گروهي

تقویم آموزشی 6 ماه دوم 1402

پاييز1شروع ترم                     27/ 06/ 02پایان ترم                       26/ 07/ 02
پاييز 2شروع ترم                    01/ 08/ 02پایان ترم                        09/01/ 02
پاييز 3
شروع ترم                     09/04/ 02پایان ترم                        10/04/ 02
زمستان 1
شروع ترم                      09/ 10/ 02پایان ترم                     09/ 11/ 02
زمستان 2
شروع ترم                     14/ 11/ 02پایان ترم                      12/14/ 02
فهرست