تقویم آموزشی کلاس هاي گروهي

  1. خانه
  2. تقویم آموزشی کلاس هاي گروهي

تقویم آموزشی 6ماه دوم 1401

پاييز 1شروع ترم                     28/ 06/ 01پایان ترم                       30/ 07/ 01
پاييز 2شروع ترم                    02/ 08/ 01پایان ترم                        09/02/ 01
پاييز 3شروع ترم                     09/07/ 01پایان ترم                        10/07/ 01
زمستان 1
شروع ترم                      12/ 10/ 01پایان ترم                     12/ 11/ 01
زمستان 2
شروع ترم                     17/ 11/ 01پایان ترم                      12/22/ 01
فهرست