انواع ضمیر در زبان انگلیسی

همانطور که می دانید زبان انگلیسی همانند دیگر زبان های مختلف ساختار منحصر به فرد خود را دارد که اجزای اصلی کلام به شمار می رود. ساختار زبان انگلیسی از هشت قسمت اصلی اسم، ضمیر، فعل، صفت، قید، حرف اضافه، حرف ربط و حرف ندا تشکیل شده است. اجزای کلام نقش هر کلمه را از […]

افعال حال ساده انگلیسی

افعال حال ساده انگلیسی (Simple Present Tense) همانطور که می‌دانید فعل در زبان انگلیسی واژه‌ای است که یا نشان‌دهنده حالت و چگونگی وقوع عمل می‌باشد که به آنها افعال حالت یا State Verbs گفته می‌شود و یا عملی را که فاعل انجام می‌دهد، روایت می‌کند که به آنها افعال کُنشی یا Action Verbs گفته می‌شود. […]

انواع افعال گذشته در زبان انگلیسی

فعل در زبان انگلیسی واژه‌ای است که یا نشان‌دهنده حالت و چگونگی وقوع عمل می‌باشد که به آنها افعال حالت یا State Verbs گفته می‌شود و یا عملی را که فاعل انجام می‌دهد، روایت می‌کند که به آنها افعال کُنشی یا Action Verbs گفته می‌شود.  زمان نیز شکلی از فعل می‌باشد که عمل یا حالتی را در زمان […]