تقویم آموزشی 6 ماه دوم سال 98

  1. خانه
  2. تقویم آموزشی 6 ماه دوم سال 98

تقویم آموزشی 6 ماه دوم سال 98

پاییز 1شروع ترم زوج                  30/ 07/ 98پایان ترم زوج                    01/ 08/ 98
شروع ترم فرد                  31/ 07/ 98پایان ترم فرد                    02/ 08/ 98
پاییز 2شروع ترم زوج                 08/ 08/ 98پایان ترم زوج                     09/11/ 98
شروع ترم فرد                   12/ 08/ 98پایان ترم فرد                    12/ 09/ 98
زمستان 1شروع ترم زوج                   09/13/ 98پایان ترم زوج                     10/14/ 98
شروع ترم فرد                   17/ 09/ 98پایان ترم فرد                      10/17/ 98
زمستان 2شروع ترم زوج                   18/ 10/ 98پایان ترم زوج                    21/ 11/ 98
شروع ترم فرد                   22/ 10/ 98پایان ترم فرد                     11/24/ 98
زمستان 3شروع ترم زوج                  26/ 11/ 98پایان ترم زوج                    12/26/ 98
شروع ترم فرد                   27/ 11/ 98پایان ترم فرد                    12/27/ 98
فهرست